Felix Hain dando sem capa para o dotado Jamal Kingston